Општински буџет (2013—2016)

Планиран

2.589.726.785

за сите општини во Република Македонија

Реализиран

1.869.835.580

од сите општини во Република Македонија

Процент на реализација

72,20 %

во сите општини во Република Македонија

Буџет за капитални инвестиции (2013—2016)

Планиран

762.609.277

за сите општини во Република Македонија

Реализиран

356.459.796

од сите општини во Република Македонија

Процент на реализација

46,74 %

во сите општини во Република Македонија